You are currently viewing เรามารู้จักกับ “รายงานภาษีซื้อ”
บริการทำบัญชีครบทุกแบบ

เรามารู้จักกับ “รายงานภาษีซื้อ”

เป็นแบบรายงานที่กำหนดให้ ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทำขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการบันทึกจำนวนภาษีซื้อของกิจการที่ถูกผู้ประกอบการรายอื่นเรียกเก็บในการซื้อสินค้าหรือบริการในแต่ละเดือนภาษี ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนใด ก็ให้เป็นภาษีซื้อในเดือนนั้น โดยดูจากต้นฉบับใบกำกับภาษีที่ได้รับมาจากการซื้อสินค้า หากมีภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนใดแต่ไม่มาสามารถนำมาลงรายการในเดือนนั้นได้ เพราะมีเหตุจำเป็นบางประการ ให้นำมาลงรายการในเดือนถัดไป แต่ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่ถัดจากเดือนที่ออกใบกำกับภาษีนั้น

                รายงานภาษีซื้อเป็นรายงานที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำขึ้นมาและสามารถลงรายงานภาษีซื้อเฉพาะรายการซื้อที่มีหลักฐานใบกำกับภาษี หรือใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ หรือใบเสร็จรับเงินอื่นใดตามที่กำหนดโดยกฎหมาย การลงรายการเพิ่มยอดภาษีซื้อ ได้แก่ ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นเนื่องจาก

1.       การซื้อหรือการนำเข้าซึ่งสินค้าหรือวัตถุดิบ

2.       การซื้อหรือเช่าซื้อหรือนำเข้าซึ่งทรัพย์สิน

3.       การรับฝากขายสินค้า

4.       การรับบริการหรือการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ

5.       การเพิ่มราคาสินค้าหรือค่าบริการ

6.       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจะทะเบียนนำส่งตามแบบแสดงรายการ ภ.พ. 36 เนื่องจากจ่ายค่าบริการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในประเทศ หรือรับโอนสินค้าหรือบริการที่เคยได้สิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0

สำหรับการลงรายการเพื่อลดยอดภาษีซื้อในรายงานภาษีซื้อให้ลดลง ได้แก่ภาษีซื้อเนื่องมาจากรายการต่อไปนี้

–          การส่งคืนสินค้าหรือยกเลิกสัญญาการให้บริการ

–          การลดราคาสินค้าหรือค่าบริการที่ผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน

ใส่ความเห็น