แก้ไขทุกปัญหาบัญชีและภาษี

ประสบการณ์ทางด้านที่ปรึกษาทางด้านบัญชีมามากกว่า 20 ปี ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอน

20

ประสบการณ์ของบริษัท

รางวัล
บริษัทที่เราดูแล

ทำบัญชีที่เดียวที่ SUPARA จบแน่นอน

เรามีบริการที่ครอบคลุมทางด้านภาษี การเงินและด้านบัญชี ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาไปประสานที่อื่นอีกเลยมาที่ บริษัท ศุภราคอนซัลแตนท์ จำกัด ที่เดียวเราบริการคุณได้อย่างครอบคลุม

บริการตรวจสอบบัญชี

บริการด้านการตรวจสอบบัญชี โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA : Certified Public Accountants) และทีมงานผู้สอบภาษีอากร (TA : Tax Auditor) ที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี

• บริการตรวจสอบบัญชี และงบการเงินประจำปี

บริการตรวจสอบบัญชี และงบการเงินประจำปี โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร และปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

• บริการตรวจบัญชีภายใน

รวมไปถึงความเหมาะสมของระบบบัญชี และ ขั้นตอนต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการ และนำเสนอข้อสังเกตที่พบเพื่อให้ผู้บริหารสามารถมีแนวทางพัฒนาองค์กรให้มีขั้นตอนการดำเนินงานและการควบคุมภายในทางบัญชีที่มีประสิทธิภาพ และมาตรฐานที่ดี

บริการด้านภาษีอากร

บริการให้ดำเนินการทางด้านภาษีอากรทุกประเภท เพื่อให้ลูกค้าเสียภาษีอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัท ฯ สามารถจัดทำและยื่นแบบเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านต่อกรมสรรพากร ทั้งแบบรายเดือน และรายปี รวมไปถึง

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30/36)

2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 3/53)

3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 40)

4. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) และภาษีบุคคลธรรมดาประจำปี (ภ.ง.ด. 90 และ91)

5. จัดทำประมาณการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51)

6. จัดทำและยื่นแบบการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50)​

7. จัดทำและยื่นแบบรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภ.ง.ด1ก.)

บริการด้านบัญชี

บริการด้านการจัดทำบัญชี วางระบบบัญชี โดยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญการทำงานมากกว่า 20 ปี

เรามีบริการด้านบัญชีดังนี้

บัญชีออนไลน์

• จัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และใช้ซอฟแวร์ตามมาตรฐานที่กรมสรรพากรยอมรับ ให้คุณมั่นใจในการทำธุรกรรมบัญชีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเรา

รายงานทางการเงิน

• จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกฎหมายที่กำหนด

ยื่นแบบภาษีให้

• จัดทำและยื่นแบบภาษีทุกประเภท รวมทั้งประกันสังคมต่างๆ ของธุรกิจคุณ

จัดทำงบการเงิน

• จัดทำงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน • จัดทำงบการเงินทุกเดือน ทุกไตรมาส เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจ และวางแผนภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการยื่นงบการเงิน

บริการยื่นงบการเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน เพื่อนำส่งต่อกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริการที่ปรึกษา ด้านบัญชีและภาษีอากร​

บริการให้คำปรึกษาและวางแผนทางด้านภาษีอากรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ธุรกิจของท่านสามารถบริหารภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ทันเวลา และไร้กังวล

บริการธุรกรรมนิติบุคคล

บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความชำนาญ บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามกฎเกณฑ์และระเบียบที่ทางราชการกำหนด

• บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / ร้านค้า

• บริการจดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ เช่น ชื่อบริษัท, กรรมการเข้าใหม่หรือลาออก, อำนาจกรรมการผู้ลงนาม, เพิ่มเติมวัตถุประสงค์, ย้ายที่อยู่สถานประกอบการ, เพิ่มสาขา ลดสาขา ฯลฯ

บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากบริการบัญชีแล้ว บริษัทของเรายังให้บริการในด้านการให้คำปรึกษาด้านต่อไปนี้

บริการจดทะเบียน เลิกบริษัท / หจก. /ชำระบัญชี และภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีธุรกิจเฉพาะ

บริการด้านประกันสังคม / บริการด้านเงินเดือน ค่าจ้าง

ดำเนินงานขอใบอนุญาตทำงาน และ Visa

จำหน่ายโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ดังนี้ Express , TR-Cloud , AccRevo , FlowAdvance และ Acc-Cloud